PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI U OKVIRU AKCIJE #OSTANIKODKUĆE

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti u okviru akcije #OSTANIKODKUĆE (u daljem tekstu: Pravilnik) se odnosi na usluge koje se pružaju u okviru akcije #OSTANIKODKUĆE, u organizaciji privrednog društva EWE COMP DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I MONTAŽU RAČUNARSKE I TELEKOMUNIKACIONE OPREME BEOGRAD (ZEMUN), MB: 17333127, PIB: 100042618, Cara Dušana 212 (u daljem tekstu: EWE Comp).

Član 1.

Uvodne odredbe

Konstatuju se sledeće činjenice:

Akcijom #OSTANIKODKUĆE (u daljem tekstu: Akcija), EWE Comp, kao organizator Akcije pruža usluge internet prodaje i logistike u ime i za račun prodavaca čija se roba - računari, IT oprema, bela tehnika i drugi artikli nude na sajtu www.ewe.rs/ostanikodkuce

Web sajt www.ewe.rs/ostanikodkuceu daljem tekstu: Sajt) služi za povezivanje fizičkih lica-kupaca i pravnih lica-prodavaca računara, IT opreme, bele tehnike i drugih artikala koji se nude na sajtu (u daljem tekstu: Roba), a u okviru Akcije koja se preko Sajta sprovodi.

Informacioni resursi na kojima se zasniva Sajt služe kao sredstvo naručivanja Robe od strane fizičkih lica -kupaca, tako da se takva narudžbina u svemu smatra narudžbinom direktno poslatom pravnom licu -prodavcu Robe.

EWE Comp, zarad pružanja kompletne usluge distribuiranja Robe po izvršenoj narudžbini Robe angažuje treće lice – prevoznika koje u ime prodavca vrši dostavljanje na adresu određenu od strane kupca ili samostalno vrši dostavljanje.

Kako navedeni procesi podrazumevaju obradu podataka o ličnosti EWE Comp donosi ovaj Pravilnik sa odredbama kako slede.

Član 2.

Podatak o ličnosti i korisnik

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Korisnikom u smislu Pravilnika se smatra fizičko lice koje koristi Sajt, a na koje se podaci o ličnosti odnose.

Korisnikom u smislu Pravilnika se smatra i fizičko lice koje izvrši narudžbinu Robe na Sajtu unošenjem svojih podataka o ličnosti.

Za potrebe ovog Pravilnika svi korisnici Sajta će u daljem tekstu biti određeni kao Korisnik – u jednini, odnosno kao Korisnici - u množini.

EWE COMP štiti podatke o ličnosti i privatnost Korisnika u skladu u sa pozitivnim propisima Republike Srbije i sa najvišim stepenom pažnje.

Član 3.

Svrha obrade i podaci koji se prikupljaju

Konstatuje se da je EWE COMP rukovalac podataka o ličnosti budući da samostalno određuje svrhu i način obrade istih.

Da bi se neometano sprovodili procesi opisani u članu 1. ovog Pravilnika EWE Comp prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti Korisnika i to : Ime i prezime, adresa dostave i grad, kontakt telefon, email adresa kupca.

Konstatuje se da su primaoci podataka o ličnosti ona lica koja su zaposlena u EWE COMP-u, a koja imaju ovlašćenje za obradu podataka o ličnosti.

Za potrebe ovog Pravilnika sve usluge u okviru Akcije biće određene u daljem tekstu kao Usluge.

Član 4.

Pravni osnov obrade

Podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu pristanka Korisnika.

Pristanak je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje Korisnika, kojim Korisnik, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose.

Smatra se da korišćenje Usluga od strane Korisnika predstavlja jasnu potvrdnu radnju kojom je Korisnik dao pristanak za obradu podataka o ličnosti.

Radi otklanjanja svake sumnje, korišćenjem Usluga Korisnik potvrđuje da je prethodno upoznat i da je saglasan sa ovde propisanim Pravilnikom, koji mu je bio dostupan, čitak i razumljiv.

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti može biti i poštovanje pravnih obaveza EWE Comp-a, kao i legitimni interes EWE Comp-a.

Primera radi, legitimni interesi EWE Compa mogu biti:

1) bolje razumevanje Korisnika i korisničkog iskustva;
2) zaštita poslovanja i podrška Korisnicima;
3) testiranje i razvoj novih usluga ili poboljšanje postojećih;
4) identifikovanje i zaštita korisnika i Sajta od nelegalnih aktivnosti;

Član 5.

Obrada podataka o ličnosti, drugi rukovaoci i obrađivači

EWE Comp konstatuje da su vrste radnji obrade prikupljanje podataka o ličnosti, korišćenje, beleženje, razvrstavanje, umnožavanje i pretraživanje.

Imajući u vidu samu Akciju i namenu Sajta – predstavljanje ponude određene Robe koja se može direktno na Sajtu kupiti od pojedinih prodavaca, konstatuje se da su prodavci navedeni na sajtu takođe rukovaoci podataka o ličnosti budući da po zaključenom ugovoru o kupoprodaji samostalno određuju svrhu i način obrade podataka o ličnosti. Osnov ovakve obrade podataka o ličnosti od strane prodavaca predstavljenih na Sajtu zasniva se na pristanku Korisnika, izvršavanju ugovorne obaveze prodavca prema Korisniku, poštovanje pravnih obaveza prodavaca, kao i na legitimnom interesu prodavaca.

EWE COMP, zarad praćenja posećenosti i optimizacije Sajta može koristiti Google Analytics, platformu analitičkih usluga koje pruža Google, LLC (u daljem tekstu: Google). Google Analytics koristi tehnologije koji omogućavaju EWE COMP-u lakšu analizu načina na koji mu Korisnici pristupaju. Informacije koje se na ovaj način prikupljaju se prenose i čuvaju na serverima Google koji se nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama. Google, koristeći odgovarajuće mere zaštite, obrađuje informacije u vezi sa aktivnostima na web sajtu i upotrebom Interneta. Google će možda proslediti ove informacije trećim licima u situacijama u kojima to zakon nalaže, ili kada pomenuta treća lica obrađuju gorepomenute podatke u ime Google-a. Korišćenjem Usluga, Korisnik pristaje da Google obrađuje podatke o ličnosti, na ovde opisani način i u gorepomenute svrhe, te se konstatuje da je Google obrađivač podataka o ličnosti.

Zarad obavljanja poslova dostavljanja kupljene robe EWE COMP može angažovati i kurirske službe koje obrađuju podatke o ličnosti Korisnika neophodne za izvršavanje njihovih ugovornih obaveza. Ovakve kurirske službe se u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti smatraju:

1) obrađivačima - koji obrađuju podatke o ličnosti u ime svih ovde navedenih rukovalaca;
2) rukovaocima - kada samostalno određuju svrhu i način obrade podataka o ličnosti, a zarad nesmetanog obavljanja njihove delatnosti.

Član 6.

Maloletna lica

Maloletno lice koje je navršilo 15 (slovima: petnaest) godina može samostalno da daje pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti u korišćenju Usluga.

Ako se radi o maloletnom licu koje nije navršilo 15 (slovima: petnaest) godina, za obradu podataka iz stava 1. ovog člana pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.

EWE COMP preduzima sve razumne mere u cilju utvrđivanja da li je pristanak dao roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica, uzimajući u obzir dostupne tehnologije.

Član 7.

Cookies (“kolačići”)

Cookies (u daljem tekstu: kolačići) su mali tekstualni fajlovi koji se plasiraju na računar Korisnika, a zarad optimizacije i personalizovanja korisničkog iskustva. Neke od Usluga koje EWE COMP pruža putem Sajta sastoje se iz plasiranja tehnologije kolačića. Korisnik može blokirati upotrebu nekih ili svih kolačića koje EWE COMP koristi.

Član 8.

Povreda bezbednosti podataka o ličnosti

EWE COMP sprovodi odgovarajuće mere tehničkog, fizičkog i organizacionog obezbeđenja radi zaštite podataka o ličnosti od slučajnog ili nezakonitog uništavanja ili slučajnog gubitka, izmene, neovlašćenog obelodanjivanja (uključujući pristup na daljinu) ili pristupa i od svih ostalih oblika nezakonite obrade, uključujući bespotrebno prikupljanje ili dalju obradu. Ove mere obezbeđuju nivo bezbednosti koji odgovara riziku ugrožavanja podataka, prilikom čega EWE COMP vodi računa o stanju, troškovima sprovođenja i prirodi, području primene, kontekstu i svrsi obrade podataka o ličnosti.

Uprkos svim preduzetim merama, ne isključuje se mogućnost povrede podataka o ličnosti. U slučaju povrede podataka o ličnosti, EWE COMP, u skladu sa zakonom blagovremeno preduzima adekvatne mere sanacije i otklanjanja štetnih posledica i dostavlja Korisniku i nadležnim organima sve značajne informacije koje se mogu zahtevati u vezi sa povredom podataka o ličnosti.

Član 9.

Prava korisnika

Korisnik ima sledeća prava:

1.Pravo na transparentno, istinito i blagovremeno informisanje u vezi obrade podataka o ličnosti;
2.Pravo da od EWE COMP-a zahteva informaciju o tome da li se obrađuju njegovi podaci o ličnosti;
3.Pravo da se netačni podaci o ličnosti u vezi njega isprave ili dopune;
4.Pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu;
5.Pravo da opozove pristanak na obradu podataka o ličnosti;
6.Pravo da prikupljene podatke o ličnosti primi u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, što uključuje i neometan prenos datih podataka drugom rukovaocu;
7.Pravo da u svakom trenutku podnese EWE COMP-u prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti kada je obrada neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa EWE COMP-a kao i u slučaju kada se podaci o ličnosti obrađuju
za potrebe direktnog oglašavanja;
8.Pravo da Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podnese pritužbu na postupanje EWE COMP-a po pitanju obrade svojih podataka o ličnosti;

Član 10.

Rok čuvanja podataka

Korisnikovi podaci o ličnosti se nikada neće obrađivati više nego što je neophodno. Podaci o ličnosti će se obrađivati do opoziva pristanka, osim u situacijama kada postoji neki drugi osnov za obradu. Ovo uključuje i obradu koja predstavlja neophodnu i srazmernu meru u demokratskom društvu za zaštitu ustavnih prava i sloboda što uključuje i ostvarivanja legitimnih interesa EWE COMP-a u građanskim i drugim stvarima.

Član 11.

Evidencija radnji obrade

EWE Comp vodi evidenciju o radnjama obrade u skladu sa zakonom.

Evidencija iz stava 1. ovog člana se vodi u pismenom obliku, što obuhvata i elektronski oblik i čuva se trajno.

Član 12.

Primena zakona i stupanje na snagu

Za sva ostala pitanja iz oblasti zaštite podataka o ličnosti primenjivaće se Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 15.05.2020. godine.

Član 13.

Kontakt

Sve informacije po pitanju ovog Pravilnika korisnik može dobiti slanjem e-mail poruke na adresu ostanikodkuce@ewe.rs. EWE COMP zadržava pravo da ignoriše svaki irelevantan upit ili upit koji nije upućen na ovde navedenu adresu.