OPŠTI USLOVI AKCIJE #OSTANIKODKUĆE I UPOTREBE WEB SAJTA

www.ewe.rs/ostanikodkuceOvim Opštim uslovima akcije #OSTANIKODKUĆE i upotrebe sajta www.ewe.rs/ostanikodkuce (u daljem tekstu: Opšti uslovi) se uređuju uslovi organizovanja akcije #OSTANIKODKUĆE koja se sprovodi na sajtu www.ewe.rs/ostanikodkuce, upotreba sajta www.ewe.rs/ostanikodkuce (u daljem tekstu: Sajt), odnosno uređuju usluge koje putem Sajta pruža privredno društvo EWE COMP DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I MONTAŽU RAČUNARSKE I TELEKOMUNIKACIONE OPREME BEOGRAD (ZEMUN), MB: 17333127, PIB: 100042618, Cara Dušana 212 (u daljem tekstu: EWE Comp).

Radi otklanjanja svake sumnje, korišćenjem Sajta korisnik potvrđuje da je prethodno upoznat i da je saglasan sa ovim Opštim uslovima, koji su mu bili dostupni, čitki i razumljivi.

I Uvodne odredbe i terminologija

Organizovanje akcije #OSTANIKODKUĆE, sadržaj Sajta i pružanje usluga putem Sajta regulisano je Zakonom o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja), Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), Zakonom o oglašavanju ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016), kao i drugim pozitivnim propisima Republike Srbije. EWE Comp se obavezuje da će korisniku pružati usluge u skladu sa ovim Opštim uslovima na način i sa ograničenjima propisanim u ovim Opštim uslovima, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Korisnik, u smislu Opštih uslova, je lice koje koristi sajt ili vrši kupovinu posredstvom Sajta (u daljem tekstu: Korisnik);

Prodavac, u smislu Opštih uslova, je pravno lice koje se bavi prodajom računara, IT opreme, bele tehnike i drugih artikala koji se nude na Sajtu (u daljem tekstu: Prodavac);

Roba, u smislu Opštih uslova, su računari, IT oprema, bela tehnika i drugi artikli koji se nude na sajtu (u daljem tekstu: Roba).

II Akcija

Akcijom #OSTANIKODKUĆE (u daljem tekstu: Akcija), EWE Comp, kao organizator Akcije pruža usluge internet prodaje i logistike u ime i za račun Prodavaca čija se Roba na Sajtu nudi. Akcija traje počev od 15.04.2020. godine pa sve dok traju zalihe.

Konstatuju se sledeće činjenice:

1) Sajt je namenjen povezivanju Korisnika i Prodavaca Robe zarad ostarivanja kupoprodaje Robe.
2) Korisnik posetom Sajtu ima uvid u trenutnu ponudu Robe koju prodaju Prodavci - u mestu Korisnika.
3) Korisnik bira Robu i naručuje Robu od Prodavca.
4) Informacioni resursi na kojima se zasniva Sajt služe kao sredstvo naručivanja Robe od strane Korisnika, tako da se takva narudžbina u svemu smatra narudžbinom direktno poslatom Prodavcu čija roba se nudi na sajtu.
5) Po narudžbini Robe, isporuku Robe u ime Prodavca vrši ili EWE Comp ili treće lice – prevoznik na adresu određenu od strane Korisnika.

Radi otklanjanja svake sumnje, konstatuje se da:

1) EWE Comp nije povezano ni sa jednim od Prodavaca čija roba se nudi na Sajtu;
2) EWE Comp ne vrši prodaju robe Korisnicima u svoje ime i za svoj račun i ne može se smatrati prodavcem u smislu Zakona o zaštiti potrošača.

Sajt, pored navedenih usluga može sadržati i druge usluge koje se pružaju Korisniku.

III Ograničenje odgovornosti

Sajt može sadržati netačne podatke, slovne greške, štamparske greške, kao i greške softversko-tehničke prirode usled kojih EWE Comp može po sopstvenom nahođenju i bez prethodne saglasnosti Korisnika vršiti odgovarajuće izmene. Izmene Sajta se mogu izvršiti u bilo kom trenutku bez postojanja obaveze EWE Comp da o tome obavesti Korisnike. EWE Comp ne garantuje da će Sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da će Sajt biti kompatibilan sa hardverom ili softverskim rešenjima koja Korisnik koristi. EWE Comp zadržava pravo i da privremeno ili trajno izbriše svu sadržinu sa Sajta.

Posebno se ističe da je u Republici Srbiji dana 15.03.2020. godine Odlukom predsednika Republike, predsednika Narodne skupštine i predsednika Vlade proglašeno vanredno stanje usled epidemije virusa Covid-19 i da se iz navedenog razloga Akcija, odnosno usluge koje se Sajtom pružaju mogu prolongirati ili obustaviti na neodređeno vreme, pa EWE Comp neće biti odgovorno za kašnjenja, otežanost dostavljanja ili bilo koji problem nastao proglašenim vanrednim stanjem ni prema kojoj strani u odnosu Korisnik-Prodavac.

IV Privatnost

EWE Comp čuva privatnost svih Korisnika i štiti njihove podatke o ličnosti u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije, a u srazmeri sa svrhom njihove obrade. Prihvatanjem ovih Opštih uslova Korisnici potvrđuju da su obavešteni o politici privatnosti koja se odnosi na Akciju i Sajt, a koja je detaljno predstavljena na strani www.ewe.rs/ostanikodkuce/politika-privatnosti

V Internet sajtovi trećih lica

Radi ispunjenja reklamne svrhe Sajta, zbog potrebe poboljšanja funkcionalnosti, referenci, kao i zbog optimizacije sajta u kontekstu internet pretrage, Sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima u vlasništvu trećih lica. Obezbeđujući takve linkove, EWE Comp ne daje svoju saglasnost u pogledu sadržaja tih web sajtova, niti prihvata ikakvu odgovornost za sadržaj tih sajtova i bezbednost preusmerenog korisnika, u bilo kom obliku. Korisnik pristupa takvim web sajtovima na vlastiti rizik i korišćenje tih sajtova je uređeno na način određen od strane njihovih vlasnika. EWE Comp će, nakon saznanja da sajtovi trećih lica sadrže nezakonite informacije ukloniti navedene linkove.

VI EWE Comp u odnosu na Korisnike i Prodavce

Svakom narudžbinom nastaje obligacioni odnos - kupoprodaja između Korisnika i Prodavca. EWE Comp ne snosi nikakvu odgovornost i nema nikakve obaveze prema Korisnicima u kontekstu Zakona o zaštiti potrošača. Radi otklanjanja svake sumnje EWE Comp ne preuzima nijednu obavezu Prodavaca u kontekstu odredbi Zakona o zaštiti potrošača.

Kako EWE Comp organizuje transportnu logistiku u okviru Akcije, konstatuje se da je isporuka Robe u vrednosti iznad 5.000RSD besplatna na teritoriji Republike Srbije, osim za velike aparate bele tehnike, za koje se isporuka naplaćuje u iznosu od 999,00 RSD. Cena isporuke za kupovinu artikala u vrednosti ispod 5.000,00 RSD iznosi 312,00 RSD sa PDV-om.

VII Odgovornosti i obaveze Korisnika

Korisnik je u potpunosti odgovoran za sadržaj i tačnost informacija koje pruža korišćenjem Sajta i tokom Akcije generalno, kao i za kršenje prava bilo kojeg trećeg lica koje nastaje korišćenjem Sajta.

Odgovornost Korisnika podrazumeva, ali se ne ograničava na:

-bilo kakve nezakonite radnje;

-neovlašćeno korišćenje podataka bilo kojeg fizičkog ili pravnog lica;

-slanje irelevantnih ili zlonamernih podataka-tzv. spam.

-unošenje ili pokušaj unošenja kompjuterskih virusa, kao i svaki drugi pokušaj kompromitovanja bezbednosti Sajta

-testiranje, skeniranje sistema ili mreže, posebno traganje za slabostima Sajta;

VIII Izmene i dopune opštih uslova

EWE Comp zadržava pravo da izvrši delimične ili potpune promene Opštih uslova, uz prethodno obaveštavanje Korisnika putem Sajta, a svako dalje korišćenje Sajta koje usledi od strane Korisnika će se smatrati prihvatanjem izmena i dopuna ovih Opštih uslova.

IX Rešavanje sporova i merodavno pravo

Prihvatanjem ovih Opštih uslova Korisnik je saglasan da je za bilo kakav spor koji nastane usled organizovanja Akcije ili korišćenja Sajta merodavno pravo Republike Srbije, a nadležan stvarno nadležni sud u Beogradu.

X Prelazne i završne odredbe

Ukoliko je bilo koja odredba ovih Opštih uslova, ništava, neprimenljiva ili neizvršiva, ili to postane, ista neće uticati na važenje, primenljivost i izvršivost ostalih odredaba, pri čemu će se takva odredba zameniti, u meri u kojoj je to dozvoljeno pozitivnim pravom, pravno važećom, primenljivom i izvršivom odredbom koja je pravno i ekonomski najbliža ništavoj, neprimenljivoj ili neizvršivoj odredbi.

Ovi Opšti uslovi počinju da se primenjuju danom njihovog objavljivanja na Sajtu.

Korisnik prihvata da će, ukoliko je potrebno, svu komunikaciju sa EWE Comp po pitanju ovih Opštih uslova inicirati slanjem e-mail-a na adresuostanikodkuce@ewe.rs